مسئولیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام‌هایی که متناقض با عرف و شرع و همچنین قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد تمام و کمال با خریدار بوده و خریدار موظف به جبران خسارت احتمالی ناشی از این امر از نظر حقوقی و مالی به صورت تمام و کمال می‌باشد لذا به طور مشخص در صورت بوجود آمدن هرگونه شکایتی ناشی از ارسال پیام‌های متناقض با عرف، شرع، و یا قوانین جاری مملکت، خریدار در مقابل کلیه دستگاه‌های نظارتی و کنترلی مسئول و پاسخ گو خواهد بود و فروشنده فاقد هرگونه مسئولیتی می‌باشد.خریدار  متعهد می‌گردد، کلیه قوانینی که در آینده برای ارسال پیام‌های ناخواسته وضع می‌گردد را اجرا و اعمال نماید.

محتوای پیام ارسالی می‌بایست با هر یک از اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد: