خواننده شو به شبکه اجتماعی ستاره ها اضافه شد

یک بخش جدید با نام خواننده شو به شبکه اجتماعی ستاره ها اضافه شده که از طریق آن می توانید وارد دنیای خوانندگی شوید. اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه را از طریق شبکه اجتماعی ستاره ها پی گیری نمایید.